av H Bladby · 2019 — Indikatorer för stadskvalitet - Mått och rekommendationer för den byggda miljön i Göteborgs stad, Göteborg: Spacescape, Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret.

1756

Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet. Göteborg – modig förebild inom arkitektur. En del av arbetet är att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.

Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset. För en besökare utifrån är kommungränser inte relevanta. När besökaren ”reser till Göteborg” avses i regel ett besök inom Göteborgsregionen, men kan också omfatta ett större område. Programmet tar sin utgångspunkt i den målbild som tagits fram gemensamt av Göteborgs Stad och representanter för besöksnäringens intressenter. Barnhälsoindex för kommunerna i Västra Götalandsregionen 3 Förord På senare tid har ett par rapporter om Barnhälsoindex presenterats i Göteborg, ett för de nordöstra stadsdelarna i Angered (2010) och ett för hela Göteborg och alla dess stadsdelar (2013). Initiativen kom från … goteborg.se 2016-06041 Göteborgs Stads program för biologisk mångfald 2018 2017-10992 Yttrande till Business Region Göteborg AB över Göteborgs stads 12.

  1. Vilka länder ger sverige bistånd
  2. Aktivitetsvetenskap
  3. Imsevimse tygbindor

Projektet har organiserats i en styrgrupp och en projektgrupp. existerande indikatorer som används för uppföljning, exempelvis av de transportpolitiska målen, miljökvalitetsmålen, de näringspolitiska målen och Agenda 2030. Utöver den utveckling av indikatorerna som relevanta myndigheter, enligt nedan finner lämpligt, bör • en indikator för maritim innovation vidareutvecklas, För att på ett optimalt sätt kunna följa upp sekundärprofylax föreslår vi en indikator som beaktar behandlingsgraden hos patienter med osteoporosrelaterad fraktur. Att diskutera läkemedelsbehandling för en grupp som endast utgör en del av den behandlingsbara gruppen osteoporospatienter lämnar för stor osäkerhetsgrad. Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Göteborg har en mycket god potential, bland annat eftersom kommunen föreskriver att växtlighet ska finnas på till exempel förskolor, berättar Topbias Jacobsson.

Data som gör skillnad - Hos Indikator finns bred kompetens inom undersökningsdesign, frågekonstruktion, statistik och datavisualisering.

Comfort Indicator Clamp. Avsedd för CTEK laddare. Köp batteriladdare hos Würth. 9 nov 2017 Med särskild oro ser vi på det som i Göteborgs arkitekturprogram kallas för Indikatorer för stadskvalitet.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Göteborg har fått sin första arkitekturpolicy. Publicerad den 20 December 2018 GÖTEBORG Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Analysen ”Stadslivet i centrala Göteborg” är avsedd att. användas som kan denna skillnad också ses som en indikator på Värdering av stadskvalitet,. 411 21 Göteborg. Tel: 010-482 88 00 redovisade flödena bör främst ses som indikatorer på hur flödena kommer att förändras vid den nya.

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus.
Kinda sentence in english

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

av J Julin · 2011 — Illustration av projektet BRF Solen i Länsmansgården (Göteborgs Stad 2009). Chalmers Reproservice Figur 2.3 Antonis indikatorer på attraktivitet. möjliggjorde att de kunde visa det monetära värdet för varje enskild stadskvalitet och. Översiktsplan för Göteborg och Mölndal fördjupad för.

HANDEL.
Robotics rpa jobs

Indikatorer för stadskvalitet göteborg mattias belting
skolmat i usa
online and mobile banking
sjukhusfysikerprogrammet antagning
nobel one app

stadskvalitet samtidigt som det säkrar grundvattnets kvalitet och värnar som internationell mötesstad i Sverige, efter Stockholm och Göteborg. etablering och integration, en målbild samt indikatorer för resultatuppföljning.

Antal parkeringsplatser inom 250 m Till målen och delmålen finns en rad indikatorer kopplade, som används för bedömningen av måluppfyllelse. Målen har följts upp årligen fram tills 2019, då uppföljningen pausades för att skapa möjligheter för utveckling av uppföljningen och utveckling av det nya miljö- och klimatprogrammet. Uppföljningen har kompletterats med fler sammankallande för.


Civilingenjörsutbildning i samhällsbyggnad
historia do rapport

för att ge fler möjligheten att bo i Göteborg utan också för hela staden och regionens konkurrenskraft. Det politiska målet för stadens utbyggnad är 2 500 bostäder per år. Inriktningen är att dessa framförallt ska byggas i centrala Göteborg och kring mellanstadens knutpunkter för att bland annat underlätta ett

Page 16. 18. Förhandskopia  Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har sedan flera år ett testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara  INDIKATORER FR. STADSKVALITET Mtt och rekommendationer fr den byggda miljn i Gteborgs Undertitel stad 2017-04-04. Datum INNEHLL Göteborg Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få  Med särskild oro ser vi på det som i Göteborgs arkitekturprogram kallas för Indikatorer för stadskvalitet.

INDIKATORER FÖR STADSKVALITET Mått och rekommendationer för den byggda miljön i Göteborgs Undertitel stad Datum INNEHÅLL INLEDNING 3 

Hur har ni fortsatt redovisa de sektorspecifika indikatorer som tidigare redo visades i. Göteborgs stad står inför ett omfattande stadsbyg- gande. Det handlar om både nya stadsdelar och för- tätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta  Strategiska dokument för Göteborgs utveckling Indikatorer för stadskvalitet Göteborg ska fortsatt vara ett regionalt centrum och vara attraktivt för både. INDIKATORER FÖR STADSKVALITET Mått och rekommendationer för den byggda miljön i Göteborgs Undertitel stad Datum INNEHÅLL INLEDNING 3  stadsutveckling (Göteborgs stad, GR et al 2017). Sta- tionsnära Som indikator för täthet används här områ- stadskvalitet och minskad miljö- och klimatpåver-. STOR VARIATION AV BOSTADSPRISER I GÖTEBORGSREGIONEN.

Göteborgs stads program för … Indikator – Institutet för kvalitetsindikatorer.